Friday, November 11, 2011

Ketahui umur-umur para nabi


Nabi Adam a.s. -930 tahun

Nabi Nuh a.s. -1000 tahun

Nabi Ibrahim a.s. -195 tahun

Nabi Ismail a.s. -137 tahun

Nabi Ishaq a.s. -137 tahun

Nabi Yaakob a.s. -144 tahun

Nabi Yusuf a.s. -110 tahum

Nabi Musa a.s. -123 tahun

Nabi Daud a.s. -70 tahun

Nabi Sulaiman a.s. -180 tahun

Nabi Zakaria a.s. -300 tahun

Nabi Yahya a.s. -95 tahun

Nabi Shuaib a.s. -254 tahun

Nabi Soleh a.s. -180 tahun

Nabi Hud a.s. -165 tahun

Nabi Isa a.s. -33 tahun

Nabi Muhammad SAW-63 tahun

Rujukan-Perukunan sembahyang

Sekian...

No comments:

Post a Comment

Sekarang

Typing Test

Visit the Typing Test and try!